Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Ψηφιακος μετασχηματισμος μικρομεσαιων επιχειρησεων

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Το καινούργιο πρόγραμμα του 2022 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα σε πολλούς κλάδους.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις στου εξής κλάδους:

 • Αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας με την εισαγωγή της υβριδικής εργασίας.
 • Ψηφιοποίηση των συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες.
 • Αύξηση της ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 • Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί με τη μορφή Voucher τα οποία θα δοθούν για την απόκτηση η μίσθωση ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναφέρουμε παρακάτω.

Δικαιούχοι του προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Παρακάτω εμφανίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή όχι.

 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Όσες επιχειρήσεις Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

Πόσα χρήματα θα δοθούν από το πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”?

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

 • Πόσα χρήματα θα δοθούν από το πρόγραμμα Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Το ποσό που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα βρίσκεται στο ύψος του  90%.

Όπως βλέπουμε πιο πάνω υπάρχουν 4ης κατηγορίες από τις οποίες εξαρτάτε το ποσό της χρηματοδότης που δικαιούται κάθε επιχείρηση.

Το κριτήριο για την κατάταξη μιας επιχείρησης είναι ο αριθμός ΕΜΕ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ). Τον αριθμό αυτό μπορεί να τον υπολογίσει ο λογιστής σας με βάσει τους υπαλλήλους που απασχολούσατε το έτος 2021.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε παραπάνω επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Μέχρι πότε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μια επιχείρηση στο πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ?

Δικαιούχοι της κατηγορίας 1:

 • Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 27/07/2022
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/10/2022
 • Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 30/12/2022

Δικαιούχοι  των κατηγοριών 2, 3 και 4:

 • Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 14/09/2022
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/03/2023
 • Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 31/05/2023

Αίτηση συνεργασίας με την OBS Technologies

Δωρεάν Ανάλυση Ταχύτητας Ιστοσελίδας & Συμβουλές

Βελτιώστε την κατάταξή σας στις μηχανες αναζήτης

Καλύτερες δυνατότητες και μεθοδολογίες SEO. Καλύτερο SEO από τους ανταγωνιστές σας